Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Nanokurz

Akreditovaný program inovačného vzdelávania učiteľov prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ "Základy nanovedy a nanotechnológií" v rozsahu 60 hodín (42 prezenčne a 18 dištančne) organizuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave (kvôli urýchleniu administrácie je dobré posielať prihlášky priamo na adresu regionálneho pracoviska MPC Prešov, ktoré toto vzdelávanie zastrešuje)od roku 2013.

Vzdelávací program prezentuje základné pojmy problematiky nanovedy a nanotechnológií a využitie netradičných vyučovacích postupov pri ich sprístupňovaní v rámci prírodovedných alebo technických predmetov (hry, počítačové simulácie, jednoduché laboratórne experimenty, videá), čím sleduje modernizáciu obsahu vyučovania v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a v nadväznosti na možnosti uplatňovania kurikulárnej reformy vzdelávania v praxi.

Ciele vzdelávacieho programu:
Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do prírodovedných a technických predmetov:
− prehĺbiť základnú terminológiu o pojmy nanoveda a nanotechnológia, ako aj etické, legálne a sociálne aspekty využívania nanotechnológií,
− získať kompetencie na využívanie aktivizujúcich techník pre sprístupňovanie učiva zameraného na základné pojmy nanovedy,
− rozšíriť kompetencie o znalosti realizovať laboratórne experimenty zamerané na demonštráciu zaujímavých vlastností nových materiálov,
− aplikovať najnovšie vedecké poznatky do výučby prírodovedných a technických predmetov,
− rozšíriť kompetencie využívať moderné vyučovacie postupy a techniky pri sprístupňovaní problematiky nanovedy a nanotechnológií.

K vzdelávaciemu programu je z webu MPC dostupná aj príručka pre učiteľov v elektronickej podobe:

Tkáčová Z. - Lavický T.: Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov (MPC Bratislava 2014)Vyhľadávanie

Kontakt

Nano v škole