Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Učebné moduly

Pre potreby výučby pre učiteľov pripravujeme hotové bádateľsky orientované medzipredmetové učebné moduly určené spravidla pre 45-90 minútové učebné bloky venované vždy nejakej špecifickej téme z nanokurikula. Súčasťou každého modulu sú hotové úvodné texty z problematiky, interaktívna sprievodná prezentácia, multimédiá, návody na experimenty, pracovné listy pre žiakov a metodické návody pre učiteľov. Pre plnohodnotné využitie vo vyučovaní sa predpokladá, že učiteľ prešiel úvodným nanokurzom a vie sa orientovať v nanoproblematike na úrovni požadovaných výstupných vedomostí z nanokurzu. Pre učiteľov, ktorí ešte metodickou a odbornou prípravou neprešli, pripravujeme sadu pracovných listov s krátkymi (10-15-minútovými) nanoaktivitami nadväzujúcimi na iné učivo z predmetu (napr. fyzika, chémia, biológia).