Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Pracovné listy

Pre učiteľov, ktorí ešte metodickou a odbornou prípravou v nanovede a nanotechnológiách neprešli, pripravujeme sadu pracovných listov s krátkymi (10-15-minútovými) nanoaktivitami nadväzujúcimi na iné učivo z predmetu (napr. fyzika, chémia, biológia) a rozširujú ho o nové poznatky a zaujímavosti z nanosveta. Aj keď je možné využitie aj len konkrétnych pracovných listov podľa zváženia učiteľa a vhodnosti problematiky, odporúčame predovšetkým ich systematické začlenenie do výučby, aby mal žiak možnosť sa  tretnúť s touto problematikou v komplexnejšej podobe. Prioritne pracujeme na pracovných listoch pre gymnaziálnu fyziku (neskôr plánujeme ich upraviť pre základné školy), prípadne využiteľné aj vo fyzike na stredných odborných školách, avšak s ohľadom na medzipredmetovosť tejto problematiky je možné začleniť ich aj do výučby v iných predmetoch - prírodovedných alebo technických.